Vår Politik.

Handlingsprogram 2023-2026, Ulricehamns arbetarekommun.

Välfärd


• En bra välfärd skapar trygghet och jämlikhet


• Kvaliteten i omsorgen ska hålla en hög nivå, den ska vara likvärdig och
tillgänglig för alla.


• Utveckla arbetet med dagaktiviteter på särskilt boende.


• Utreda gratis bad för personer som har daglig verksamhet.


• Arbetet med att förebygga missbruk ska stärkas. Insatser mot unga ska
prioriteras.


Lärande


• Vi ska tillse att skolan har de resurser som krävs för att alla barn och
elever får det individuella stöd de har rätt till.


• Alla barn behöver ses som individer och ges förutsättningar utifrån
sina egna unika behov. Barngrupperna ska inte vara större än att den
legitimerade personalen kan lära känna varje barn.


• Stärka arbetet med språkutveckling hos barn tidigt i åldrarna.


• Stärka värdegrunds och likabehandlingsarbetet.


• Vi ska sträva mot två pedagoger i klassrummet, så kallad
dubbelbemanning i fler ämnen än matematik.


• Större samarbete mellan skolan och fritidshemmen.


• Skapa en god lärmiljö. Genom moderna och ändamålsenliga lokaler ger
vi pedagoger och elever rätt förutsättningar.


• Fler specialpedagoger och speciallärare.


• Kuratorer och skolsköterskor behöver bli mer lättillgängliga.


• En gymnasieutbildning är en förutsättning för jobb och egen
försörjning. Vår gymnasieskola ska vara ett aktivt lärandecentrum där
människor med olika ålder och bakgrund möts.


• Stärkt samarbete med näringslivet och universitet/högskola i regionen.

Arbetsmarknad


• Ulricehamns kommun har en relativt sett låg arbetslöshet men vi
behöver fortsatt arbeta aktivt för fler företag för att säkra nya
arbetstillfällen.


• Arbeta aktivt för att lotsa in människor som står långt ifrån
arbetsmarknaden till arbete och egen försörjning.


• Utveckla arbetet med språkcoacher för personer med annat modersmål
än svenska till exempel genom mentorsprogram.


Kommunen som arbetsgivare


• Det ska finnas goda möjligheter till kompetensutveckling och
vidareutbildning för kommunens medarbetare.


• Slopa minutstyrningen inom hela äldreomsorgen. Bemanningen ska
spegla behovet.


• Vi ska arbeta för att ta bort delade turer för kommunens medarbetare.


• Stärka chefskapet. Alla chefer ska ha rätt förutsättningar att utöva ett
gott ledarskap.

• Stärka vuxenutbildningen. Ulricehamn kommun ska snabbt kunna
erbjuda utbildningar för kompetenser som efterfrågas av näringsliv och
företag.


Byggande och infrastruktur


• Ulricehamns kommun är attraktiv. Befolkningstillväxten styrs i hög
utsträckning av tillgång på boenden. Vi behöver ta fram mark och
prioritera de områden där det går att bygga bostäder. Med hänvisning
till natur och kulturvärden är Brunnsnäs säteri olämpligt för
bostadsbyggande och ska därför SÄLJAS.


• Det ska råda balans mellan byggande av bostadsrätter och hyresrätter.


• Kommunen ska öka service och tillgänglighet vid hantering av bygglov
och annan myndighetsutövning inom miljö och bygg.


• Centrumnära parkeringar ska finnas som täcker handelns behov.


• Arbetet ska fortsätta för en utbyggnad av höghastighetsjärnväg mellan
Göteborg och Stockholm med centralt placerad station i Ulricehamn.


• Arbetet ska fortsätta för en utbyggnad till motorväg mellan Ulricehamn
och Jönköping.


Kultur, fritid och miljö


• Kulturskolan ska utvecklas tillsammans med nya biblioteket och
Folkets hus. Vi ska sträva mot att kulturskolan ska vara avgiftsfri.


• Utveckla barnkulturen genom att till exempel ta fram en Barn och
ungdomskulturplan för Ulricehamns kommun.


• Arbeta för en jämställd och jämlik ungdomsidrott.


• Fortsatt utbyggnad av vandringsleder i kommunen.


• Sim och sporthallen är gammal och sliten och ska ersättas med en ny.
Ägande och drift ska vara kvar i kommunal regi.


• LCA livscykelanalys genomförs vid om, ny och tillbyggnad av
kommunala fastigheter.


• Kommunen ska fortsatt peka ut lämpliga områden för vindkraft.

facebook Twitter Email